KETJUJEN SUURIMMAT YRITTÄJÄT

Franchising on kasvustrategia.  Ennen kaikkea se tunnetaan kasvumallina franchisingantajalle, mutta ehkä harvemmin tulee mieleen, että franchising voi tarjota kasvustrategian myös yrittäjälle.

Franchisingyhteistyö lähtee siitä perusajatuksesta, että yrittäjän tulee kasvattaa liiketoimintaansa ja franchisingantajan tulee tukea sitä. Myös franchisingtoiminnan eettiset säännöt tuovat esiin tämän peruslähtökohdan -“pykälä 2.3: -Franchisingyrittäjän on tehtävä parhaansa franchisingsopimuksen mukaisen liiketoimintansa  kasvattamiseksi -¦- Toisaalta samat säännöt velvoittavat franchisingantajaa jatkuvasti, koko yhteistyösuhteen ajan, antamaan yrittäjälle kaupallista ja teknistä ohjausta liiketoiminnassa. Franchisingyhteistyön molemmilla osapuolilla on yhteinen intressi: kasvattaa yrittäjän liiketoimintaa - tätä kautta koko ketjun markkinaosuus kasvaa. Näin molemmat osapuolet pysyvät tyytyväisinä ja uskollisina yhteistyölle.

Yrityksen kasvussa puhutaan yleensä liiketoiminnan laajentamisesta jostakin näkökulmasta. Asiakkuuksien määrää kasvatetaan, toimitilaa voidaan laajentaa tai uusia yksiköitä voidaan perustaa toisille alueille. Tuote- tai palveluvalikoimaa voidaan laajentaa tai yrityksen toimintoja voidaan lisätä ja samalla yleensä myös yrityksen henkilökuntaa ja muita resursseja tulee lisätä. Viime kädessä eri kasvutoimenpiteillä, lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, tavoitellaan aina taloudellista kasvua: liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvattamista. Tässä artikkelissa on tarkasteltu yrittäjän liiketoiminnan kasvua lähinnä kolmesta näkökulmasta tai kolmella kriteerillä:

1. liikevaihdon määrä

2. toimipaikkojen lukumäärä

3. työpaikkojen lukumäärä.

Seuraavassa on listattu Suomessa toimivia franchisingketjuja em. kriteereillä siten suuruusjärjestyksessä. Ideana on esitellä ketjuja, joissa on suurimpia yrityksiä franchisingottajina eli suurimpia franchisingyrittäjiä. Listassa ei pyritä listaamaan kaikkia Suomessa toimivia franchisingyrittäjiä suuruusjärjestyksessä eikä nostamaan esille yksittäisiä yrittäjiä. Ideana on esitellä, missä ketjuissa toimii jäseninä ja parhaimmillaan minkä kokoisia, kasvuyrityksiä. Listatuissa ketjuissa on tyypillisesti useita kasvuhakuisia yrittäjiä ja tässä on nostettu vain esiin yhden, kyselyhetkellä ketjun suurimman yrittäjän tunnusluvut. Tiedot on kerätty osana vuosittaista, viime kesänä tehtyä Franchisingsektorin kasvuselvitystä. Kasvuselvityksessä on haastateltu reilun kahden sadan ketjun ketjujohtoa, eli tässä esitetyt tiedot perustuvat ketjujohdon antamiin tietoihin.  Tietoja tarkisteltaessa, on huomioitava eri toimialat, ja erilaiset tilastointitavat ketjuissa. Näin ollen listauksissa esitetyt tiedot eivät ole välttämättä vertailukelpoisia.

Liikevaihdon määrä

Liikevaihdon kasvattaminen on yksi keskeisimmistä johtamisen mittareista franchisingketjuissa.  Jokaisessa ketjussa, jokaisessa yksikössä pyritään maksimaaliseen liikevaihdon kasvattamiseen -  tuloksentekoedellytyksiä toki unohtamatta.  Volyymiliiketoiminnoissa kannattavuus syntyy yrittäjälle vasta tietyntasoisen liikevaihdon jälkeen. Myös franchisingantajan näkökulmasta liikevaihdon kasvattaminen on tärkeää, sillä franchisingliiketoiminnan tuotot syntyvät franchisingmaksuista, jotka ovat useimmiten määritelty %-osuuksina yrittäjän liiketoiminnan liikevaihdosta. Kun yrittäjän liikevaihto kasvaa, myös franchisingantajan liikevaihto kasvaa.

Seuraavassa listauksessa on esitelty ketjujen suurimpia yrittäjiä liikevaihdon määrällä mitattuna. On huomioitava, että tässä on esitelty vain yhden, ketjun suurimman yrittäjän luvut. Listatuissa ketjuissa on yleensä useita lähes saman liikevaihdon tekeviä yrittäjiä. Siksi tässä ei ole tarkoitus nostaa yksittäisiä yrittäjiä esille, vaan pelkästään esitellä joukko ketjuja, joissa yrittäjillä on tyypillisesti suuret liikevaihdot. 

 

Liikevaihto per franchisingyrittäjä (€)

        1. Subway10 000 000
        2. Bestseller  9 400 000 
        3. Sotka   5 750 000
        4. VMP Group  5 000 000
        5. HopLop  5 000 000
        6. DBC Klinikka  5 000 000
        7. Go On  4 200 000
        8. R-kioski  4 000 000
        9. Laattapiste  3 500 000
      10. Roberts Coffee  3 200 000
                       


-Liiketoimintamme on volyymibusinessta eli kaikilla yrittäjillämme on jo lähtökohtana maksimoida liikevaihto. Liikevaihto muodostuu usein runsaasta määrästä suhteellisen pieniä asiakkuuksia sekä muutamasta suuremmasta. Tämä vaatii yrittäjältä hyviä liikkeenjohdollisia taitoja ja dynaamista otetta liiketoiminnassaan unohtamatta hyvää osaamista tiiminsä johtamisessa. Yrittäjä on kasvunsa ja kasvumme moottori.-

                                       Kimmo Salminen, Toimitusjohtaja, Go On Finland Oy

Toimipaikkojen lukumäärä

Franchisingyrittäjyydestä on usein vallalla yleinen käsitys, että franchisingyrittäjä voi omistaa ja johtaa aina vain yhtä liiketoimintayksikköä, kuten myymälää -“ eli yksi yrittäjä per yksi  toimipaikka. Tämä on kuitenkin täysin väärä mielikuva, sillä useissa ketjuissa yrittäjää kannustetaan kasvattamaan liiketoimintaansa ostamalla ja johtamalla useita ketjun yksiköitä. Usein hyvin menestyviä yrittäjiä halutaan palkita ja motivoida liiketoiminnassaan antamalla mahdollisuus kasvuun tätä kautta. Ja toisaalta, ketjujohto ymmärtää, että jos yrittäjä on saanut hyvää tulosta aikaan jossakin yksikössä, hänen osaamistaan on syytä hyödyntää muissakin ketjun yksiköissä.

Seuraavassa listauksessa on esitelty ketjujen suurimpia yrittäjiä yksiköiden määrällä mitattuna. On huomioitava, että tässä on esitelty vain yhden, ketjun suurimman yrittäjän luvut. Listatuissa ketjuissa on yleensä useita yrittäjiä, jotka omistavat lähes saman määrän yksiköitä.  Siksi tässä ei ole tarkoitus nostaa yksittäisiä yrittäjiä esille, vaan esitellä joukko ketjuja, joissa yrittäjät tyypillisesti omistavat ja johtavat useita yksiköitä.

 

Yksiköitä per franchisingyrittäjä (€)

  1. Subway
 21
  2. Bestseller
 17
  3. Hesburger
 13
  4. M Room
 10
  5. Hertz Autovuokraamo
  9
  6. Roberts Coffee
  8
  7. If
  8
  8. Esprit
  6
  9. Kotipizza
  5
10. Sp-Koti
  5
 


-Tavoitteemme on, että kullakin kauppiaalla on vähintään neljä myyntipistettä, sillä se vähentää kauppiaan riskiä ja laimentaa remonttien taloudellista vaikutusta yksittäisen tilikauden tulokseen. Meillä on monta eri ketjua ja yleensä kukin kauppias keskittyy tiettyihin merkkeihin. Näiden valintojen pohjalta pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan uusia liikepaikkoja eri kauppiaille. Pienempi määrä kauppiaita tehostaa ketjun toimintaa ja helpottaa tuen tarjoamista kauppiaille.-

  Sini Klockars, Bestseller Manager, Bestseller Wholesale Finland Oy

Työpaikkojen lukumäärä

Sanotaan, että franchising on työllistävämpää yrittäjyyttä kuin yrittäjyys keskimäärin. Totta onkin, että franchisingyrittäjä työllistää heti alusta alkaen tyypillisesti muitakin henkilöitä kuin itsensä - toisin kuin perinteinen yksinyrittäjä, joita maassammekin on suurin osa yrittäjistä. Franchisingyrittäjistä vain noin 5% on yksinyrittäjiä. Keskiarvolla mitattuna F-yrittäjä työllistää keskimäärin 6 työntekijää. Toki ketjukohtaiset ja toimialakohtaiset erot ovat suuria. Useissa ketjuissa yrittäjä työllistää itsensä lisäksi vain pari osa-aikaista työntekijää, kun taas esimerkiksi isommissa vähittäiskauppa- ja ravintolaketjuissa yrittäjä työllistää yhdessä yksikössä jo kymmeniä henkilöitä. 

Seuraavassa listauksessa on esitelty ketjujen suurimpia yrittäjiä heidän yritystensä työpaikkojen määrällä mitattuna. On huomioitava, että tässä on esitelty vain yhden, ketjun suurimman yrittäjän luvut. Listatuissa ketjuissa on yleensä useita yrittäjiä, jotka työllistävät lähes saman määrän henkilöitä. Siksi tässä ei ole tarkoitus nostaa yksittäisiä yrittäjiä esille, vaan esitellä joukko ketjuja, joissa yrittäjät tyypillisesti luovat toiminnallaan suuren määrän työpaikkoja. 


Työpaikkoja per franchisingyrittäjä (hlöitä)

1. Subway
 254
2. Huom!
 130
3. Home Instead Seniorihoiva
 100
4. Easy Fit/Lady Line
 100
5. Roberts Coffee
  80
6. DBC Klinikka
  80
7. M Room
  60
8. Bestseller
  50
9. Gigantti
  40
10. Sotka
  35


-Subway:n franchise konseptin mukana tulevat toiminnan johtamista ja seuraamista helpottavat järjestelmät luovat hyvän pohjan sille, että ketjun yrittäjä voi operoida useitakin yksiköitä. Ketjuna suhtaudumme myönteisesti siihen että yrittäjä haluaa kasvaa ketjumme sisällä.-

Petteri Lehtimäki, Development Agent for Finland, SubwayFranchise News 1.3.2015

Auktorisoidut yhteistyökumppanit

NEWS FLASH

News Flash -arkisto »