Franchisingketjut aikovat panostaa yrittäjiensä yrittäjyystaitojen kehittämiseen

Syksyn
aikana toteutetun Franchisingketjujen yrittäjäkoulutuksia koskevan
markkinatutkimuksen mukaan ketjun menestykseen vaikuttaa yrittäjien
konseptiosaamisen rinnalla ratkaisevasti myös yrittäjyysosaaminen.
Suomessa toimivat franchisingketjut kouluttavat yrittäjiään
ahkerasti. Peräti 100 % ketjuista järjestää yrittäjilleen toistuvasti
koulutuksia, eikä tilanne ole muuttunut edes pandemia-aikana.
Koulutukset painottuvat ketjun toimialasta riippumatta vahvasti
konseptin sisältöön ja muutoksiin, ketjujärjestelmiin, uusiin tuotteisiin ja
muihin ketjun sisäisiin asioihin. Muista asioista franchisingketjut kouluttavat
yrittäjiään selvästi vähemmän: noin puolet Suomessa toimivista
franchisingketjuista on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana
yrittäjilleen täsmäkoulutusta konseptin ulkopuolisista asioista.
Tämä käy ilmi syksyn aikana toteutetusta ja juuri julkaistusta
Franchisingyrittäjien yrittäjäkoulutuksia koskevasta markkinatutkimuksesta. Sen
on toteuttanut franchisingvalmennuksiin keskittynyt koulutuspalveluiden
tuottaja Franchise Business College.
Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki Suomessa toimivat
vähintään 10 yrittäjää käsittävät franchisingketjut. Vastanneista ketjuista 12
% edusti vähittäiskaupan alan, 23 % ravintola-alan, 27 % kuluttajapalvelualojen
ja 23 % yrityspalvelualojen ketjuja. Loput 15 % ketjuista ilmoitti
toimialakseen ”muu”. Vastauksia saatiin myös Suomessa toimivilta kansainvälisesti
omistetuilta ketjuilta: 27 % tutkimukseen osallistuneista ketjuista kertoi
omistustaustansa olevan kokonaan tai osittain muualla kuin Suomessa. LYHYITÄ KOULUTUKSIA OMIN VOIMINFranchisingketjujen yrittäjilleen tarjoamat koulutukset ovat
tyypillisesti lyhytkestoisia, enintään kahden päivän mittaisia koulutuksia. 44 % Suomessa toimivista ketjuista on järjestänyt
viimeisen kahden vuoden aikana pidempiä valmennuskokonaisuuksia.
Valmentajia valittaessa ketjut luottavat
yrittäjäkoulutuksissa vahvasti talon sisäiseen osaamiseen: peräti 70 %
ketjuista käyttää konseptiosaamisen ja muiden ketjun sisäisten asioiden
kouluttamiseen valmentajina yksinomaan omaa henkilöstöään. Loput 30 % ketjuista
käyttää ulkopuolisia valmentajia, mutta ainoastaan oman henkilöstön ohella – ei
koskaan yksinomaisena kouluttajana. Tämä on luonnollista, kun on kysymys nimenomaan
konseptista ja muista ketjun sisäisistä asioista. YRITTÄJYYSOSAAMINEN KESKEISTÄ KETJUN MENESTYKSELLEKonseptin hallinnan rinnalla ketjujohtajat
näkevät kuitenkin selvästi myös yrittäjyystaitojen keskeisen merkityksen
franchisingyrittäjien ja sitä kautta ketjun menestyksen rakentamisessa. Peräti
96 % tutkimukseen vastanneista ketjujohtajista piti yrittäjyysosaamista
tärkeänä tai erittäin tärkeänä ketjun menestykselle. Yrittäjyysosaamisen eri
osa-alueiden merkitykset painottuivat kuitenkin eri ketjuissa eri tavoin.
Tärkeimmäksi yksittäiseksi yrittäjyysosaamisen osa-alueeksi
ketjut nostivat itsensä johtamisen taidot: sen arvioi ketjun menestystekijänä
tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 96 % vastanneista ketjujohtajista. Tällä hetkellä vain 39 %:ssa ketjuista yrittäjien
itsensä johtamisen taidot arvioitiin hyviksi tai erittäin hyviksi.
Ketjun menestyksen kannalta tärkeinä osa-alueina korostuivat
myös yrittäjien liiketoiminnan suunnittelutaidot sekä talousosaaminen: jopa 92
% ketjuista katsoi molempien olevan tärkeitä tai erittäin tärkeitä ketjun
menestykselle. Kuitenkin vain alle 30 % ketjuista arvioi yrittäjiensä osaamisen
olevan liiketoiminnan suunnittelutaitojen tai talousosaamisen osalta hyvällä
tai erinomaisella tasolla.
Vastaavasti yrittäjien myyntiosaamisen arvioi ketjun
menestyksen kannalta tärkeäksi 88 % ketjuista, mutta yrittäjien myyntiosaamisen
arvioitiin olevan hyvä tai erinomainen vain 42 %:ssa ketjuista.KETJUT MONIPUOLISTAVAT YRITTÄJÄKOULUTUSTAAN
Franchisingketjuilla on siis omaan arvioonsa perustuen selvä
kehittämisen paikka yrittäjyysosaamisen keskeisillä osa-alueilla. Tämä näkyy
myös ketjujen lähivuosille suunnittelemien koulutusten sisällössä: Ketjujen
sisäisten asioiden yrittäjäkoulutukset jatkuvat samaan malliin kuin ennenkin,
mutta tutkimuksen mukaan 88 % ketjuista aikoo järjestää yrittäjilleen myös täsmäkoulutuksia
konseptin ulkopuolisista asioista tulevan parin vuoden aikana.
”Aiempina vuosina tällaisia koulutuksia on järjestänyt alle
puolet kaikista ketjuista, joten kyseessä on selvä harppaus,” Franchise Business Collegen liiketoimintajohtaja Essi Liljemark arvioi.
Konseptin ulkopuolisten asioiden yrittäjäkoulutukset
lisääntyvät tutkimuksen mukaan tasaisesti toimialasta riippumatta. Niiden merkityksen
kasvu näkyy kuitenkin erityisesti kotimaisessa omistuksessa olevissa ketjuissa:
koulutuksia järjestävien kotimaisten ketjujen määrä jopa kaksinkertaistuu
edelliseen kahteen vuoteen verrattuna.
Kansainvälisesti omistetut ketjut puolestaan panostavat erityisesti
pitkäkestoiseen valmentamiseen. Peräti 71 % kv-ketjuista suunnittelee
järjestävänsä yrittäjilleen tutkintoon tähtääviä tai muita pidempikestoisia
valmennuskokonaisuuksia 2022 – 2024 aikana. Kasvu on selvää, sillä edellisen
kahden vuoden aikana vastaavia koulutuksia on ollut 57 %:lla kv-ketjuista.
Kotimaisessa omistuksessa olevat ketjut ovat varovaisempia:
vain joka kolmas ketjuista on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana
pidempiä valmennuskokonaisuuksia, ja tutkimuksen mukaan taso tulee pysymään
samana myös 2022 – 2024.
Liljemark kuitenkin suosittelee pitkäjänteistä kouluttamista
nimenomaan yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, ja pitää erityisen tehokkaina
ketjujen omia tutkintovalmennuksia: ”Niissä yrittäjien taitoja pystytään
kehittämään yrittäjäkohtaisesti juuri niillä osa-alueilla, kun on tarvetta unohtamatta
ketjun strategiaa, joka on valmennusohjelman perustana. Pitkäkestoisissa
valmennusohjelmissa yrittäjä myös ehtii oikeasti tehdä asioille jotain – eli
muutos saadaan liikkeelle ja näin yrittäjää autetaan konkreettisesti
kehittymään liiketoiminnassaan aivan uudelle tasolle.”
Kaikkiaan franchisingketjuja on Suomessa noin 250. Ketjuissa
on arviolta noin 5000 yrittäjää ja noin 75 000 työntekijää. Ketjujen
yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto on arviolta kuusi miljardia euroa.
Noin 80 prosenttia franchisingsektorin konsepteista on
kotimaisia.