Tuore Pro Gradu -tutkielma konseptin saamasta suojasta jäljittelyä vastaan

Konseptin ja erityisesti konseptin jäljittelyn
suojaaminen on kautta aikojen ollut yhtenä keskeisenä haasteena
franchisingtoiminnassa. Helsingin yliopiston oikeustieteellisesta tiedekunnasta
valmistunut, OTM Pinja Syrjälä teki Pro Gradu -tutkielmassaan selvitystä siitä,
minkälaista suojaa konsepti voi saada jäljittelyä vastaan voimassa olevan
lainsäädännön perusteella sekä miten lainsäädännöllistä suojaa voidaan
täydentää sopimusperusteisesti.
Konseptin
jäljittely eli konseptin elementtien kopioiminen on yleisesti huolta
herättävä ilmiö franchisingsektorilla. Riski
konseptin jäljittelystä liittyy kolmansien tahojen lisäksi erityisesti
franchisingketjun entisiin franchisingottajiin franchisingsuhteen päättymisen
jälkeen. Näin konseptin suojaamistarvetta on arvioitava jo konseptia
rakentaessa ja franchisingsopimusta
laadittaessa.OTM, Pinja Syrjälän
Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella, minkälaista suojaa konsepti
saa jäljittelyä vastaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella, miten lainsäädännöllistä
suojaa voidaan täydentää sopimusperusteisesti sekä kuinka vahvoja erilaiset
suojamuodot ovat ja mikä niiden suhde toisiinsa on. Syrjälä esittää
tutkimuksessaan, että tällä hetkellä lakisääteinen suoja konseptin jäljittelyä
vastaan koostuu hajanaisesta kokoelmasta erinäisiä säädöksiä, jotka soveltuvat
parhaiten konseptin yksittäisten elementtien suojaamiseen. Vahvinta suojaa saa
immateriaalioikeudet ja liikesalaisuudet, kun taas muut konseptin esteettiset,
toiminnalliset ja vuorovaikutukselliset elementit eivät pääsääntöisesti saa
suojaa SopMenL:n (22.12.1978/1061) 1 §:n yleislauseketta koskevan
oikeustapausanalyysin perusteella.Tutkielmassaan Syrjälä tuo
esille, että konseptin suojaamisen suurimpana haasteena voidaan pitää sitä,
että kilpailunvapauden ja elinkeinovapauden nojalla jäljittely on
lähtökohtaisesti sallittua ja käytännössä on usein vaikea
osoittaa konseptin omaperäisyyttä ja tunnusomaisuutta. Jäljittelyvapauden
vuoksi konseptin suojaaminen edellyttää tuekseen vahvoja perusteita, koska
konseptin suojaamistoimet rajoittavat vapaata kilpailua. Näin ollen jo olemassa
olevien lakisääteisten suojamuotojen hyödyntäminen konseptin suojaamiseksi on korostuneessa asemassa, ja niiden
etuna on myös suoja kolmannen tahon tekemältä jäljittelyltä tai
hyväksikäytöltä.Syrjälän tutkielmassa tuodaan
esille, että lakiperusteista suojaa voidaan täydentää franchisingsopimuksen
sopimusehdoilla ja konseptin jäljittelyä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti
varsinkin franchisingantajan know how’ta ja muuta luottamuksellista tietoa
suojaavilla salassapitovelvoitteilla, ketjun good will -arvoa suojaavalla
kilpailukiellolla, franchisingkäsikirjaa suojaavalla materiaalien
palautusvelvollisuudella sekä immateriaalioikeuksien käytön
lopettamisvelvollisuudella ja tehostaa sopimussakkolausekkeella.
Tutkielmassa on myös
tarkasteltu sopimusvapauden periaatteen nojalla nimenomaista konseptiin
kohdistuvaa jäljittelykieltoa, joka ei ole toistaiseksi vakiintunut
osaksi suomalaista franchisingalan sopimuskäytäntöä. Konseptin
jäljittelykielto kuitenkin täydentäisi sopimusperusteista suojaa varsinkin
siinä tapauksessa, että sille hyväksyttäisiin kilpailuoikeudellisessa mielessä
pidempi voimassaoloaika franchisingsopimuksen päättymisen jälkeen kuin
kilpailukiellolle. Pinja Syrjälän Pro Gradu -tutkielma: ”Suoja
franchisingkonseptin jäljittelyltä” löytyy täältä